Skip to product information
1 of 1

Salina Bookshelf, Inc.

Exploring the Navajo Nation Chapter by Chapter Nazlini - Wide Ruins, Book 2 of 2

Exploring the Navajo Nation Chapter by Chapter Nazlini - Wide Ruins, Book 2 of 2

Regular price $38.00 USD
Regular price Sale price $38.00 USD
Sale Sold out

This book is the second of two and covers Navajo Nation Chapters Nazlini through Wide Ruins.

Exploring the the Navajo Nation Chapter by Chapter is a collection of stories that appeared weekly in the Navajo Times. Beginning with Alamo, and ending with Wide Ruins each chapter in the two book series tells the story of one of the Navajo Nation’s 110 chapters.

“I invite you to come with me and get a “read” on this magnificent land.. Your tour guides will range from youth to elders. You will climb hidden springs and meet larger-than life characters like Tooth Woman, Freckle Neck and The Howler. You will see a snapshot of what the land is like now, or at least what it was like on the day I visited each chapter.”Cindy Yurth, Reporter Navajo Times

336 pages.

Chapters in Book 2

 • Nazlini, AZ Názlíní
 • Nenahnezad, NM Niinah Nízaad
 • Newcomb, NM T’iis Nídeeshgiizh
 • Oak Springs/Pine Springs, AZ Teeł Ch’ínít’i’í
 • Ojo Encino, NM Tsé Ch’ízhí Bii’ Tó
 • Oljato, UT Ooljéé’ Tó
 • Pinedale, NM Tó Bééhwíisgání
 • Pinon, AZ Be’ak’id baa Ahoodzání
 • Pueblo Pintado, NM Nahodeeshgiizh Ch’ínílį́
 • Ramah, NM Tł’ oh Chiní
 • Red Lake, NM Be’ak’id Halchíí’
 • Red Mesa, NM Łichíí’ Dah Azkání
 • Red Valley, NM Tsé Łichíí’ dah Azkání
 • Rock Point, AZ Tsé Nitsaa Deez’á
 • Rock Springs, NM Tsé Ch’ízhí
 • Rough Rock, AZ Tsé Ch’ízhí
 • Round Rock, AZ Tsé Nikání
 • St. Michaels, AZ Ch’íhootsooí
 • San Juan, NM San Juan
 • Sawmill, AZ Ni’iijííh Hasání
 • Sheep Springs, NM Tó Hałtsooí
 • Shiprock, NM Tsé Bit’a’í
 • Shonto, AZ Shą́ą́’ Tóhí
 • Smith Lake, NM Tsin Názbąs Si’ą́
 • Steamboat, AZ Hóyéé’
 • Teec Nos Pos, AZ T’iis Názbąs
 • Teesto, AZ Ha’naa Ni’deetiin
 • Thoreau, NM Dlǫ́’í Yázhí
 • T’iis Tsoh Sikaad, NM Burnham
 • Toadlena/Two Grey Hills, NM Tó Háálį́/Bis Dah Łitsoh
 • Tó Naneesdizí, AZ Tuba City
 • Tohajiileeh/Canyoncito, NM Tó Hajileehí
 • Tohatchi, NM Tó Haach’i’
 • Tolani Lake, AZ Tó Nehelįį́h́
 • Tó Łikan, AZ Sweetwater
 • Tonalea, AZ Tó Nehelįį́h́
 • Torreon/Star Lake, NM Na’neelzhiin
 • Ts’ah bii’ Kin, AZ Inscription House
 • Tsaile/Wheatfields/Blackrock, AZ Tséhíli/̨́ Tódzís’áh/Tsézhíní
 • Tsayatoh, NM Tséyaa Tó
 • Tsé Ałnáozt’i’í, NM Sanostee
 • Tsé Daak’áán, NM Hogback
 • Tsé Íí’áhí, NM Standing Rock
 • Tselani/Cottonwood, AZ Tsé Łání
 • Tsé Łichíí’, NM Red Rock
 • Tsé Si’ání, AZ Lupton
 • Tsídii Tó, AZ Bird Springs
 • Upper Fruitland, NM Doo Alk’aaí
 • Whippoorwill, AZ Hooshdódii Tó
 • White Cone, AZ Be’ak’id baa A’oogeedí
 • White Horse Lake, NM Łįį́ł́ gai Bito’
 • White Rock, NM Tséłgai
 • Wide Ruins, AZ Kin Niteel

SKU:9781893354845

View full details